REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSCA WYPOCZYNKU I REKREACJI „EKO-PLAŻA”
W STĘSZEWKU, GMINA POBIEDZISKA

 1. Eko Plaża czynna jest sezonowo od 1 lipca do 30 września.
 2. Dostęp do plaży odbywa się ruchem pieszym lub możliwy jest wjazd samochodem przez szlaban wjazdowy od Szosy Wrończyńskiej. Dostęp dla ruchu kołowego w miesiącach czerwiec i wrzesień możliwy jest od piątku do niedzieli w godzinach od 9:00 do 21:00, a w lipcu i sierpniu codziennie od 9:00 do 21:00
 3. Wstęp na teren Eko Plaży dozwolony po wykupieniu biletu w cenie:

  - 4 zł – bilet wstępu (cena wspólna dla wszystkich: dzieci, dorośli, emeryci, renciści)

  - bezpłatnie – dzieci do lat 3

 4. Eko Plaża NIE JEST STRZEŻONA PRZEZ RATOWNIKÓW, kąpiel w jeziorze odbywa się na WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do oznaczeń stref oraz znaków; strefa czerwonych boi – głębokość 120 cm., strefa do żółtych boi – 400 cm. głębokości.
 5. Osoby korzystające ze zjeżdżalni robią to na WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ i muszą stosować się do jej zasad korzystania widocznych na tablicy informacyjnej.
 6. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie plaży oraz kąpać się tylko w wyznaczonej strefie pod opieką osób dorosłych.
 7. Osobom, będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających zabrania się wchodzenia do wody!
 8. Wstęp na teren Eko Plaży dzieci i młodzieży przebywającej na koloniach i obozach dozwolony jest tylko w zorganizowanych grupach liczących do 10 dzieci pod opieką 1 osoby dorosłej.
 9. Eko Plaża znajduje się na terenie Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Łopuchówko) i zgodnie z art. 30 ustawy o lasach z 28 września 1991, zabrania się użytkownikom plaży i parkingu zanieczyszczania gleby i wód, zaśmiecania, rozkopywania gruntu, niszczenia grzybów oraz grzybni, niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin, niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic. Ponadto, zabrania się parkowania i biwakowania poza miejscami wyznaczonymi, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk, płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt, puszczania psów luzem, hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.
 10. Na teren Eko Plaży dozwolone jest wprowadzanie psów tylko na smyczy i w kagańcu, natomiast kąpiel psów w jeziorze jest ZABRONIONA.
 11. Właściciele psów ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt. Do obowiązków właścicieli należy niezwłoczne usunięcie z terenu plaży/parkingu zanieczyszczeń przez umieszczenie go w woreczku a następnie wyrzucenie go do oznaczonego pojemnika na odpady zmieszane.
 12. Dla osób pozostających na plaży z psami wyznaczony został jeden sektor plaży. Zabrania się wchodzenia psom na pozostałe sektory.
 13. Na terenie Eko Plaży zabronione jest wędkowanie.
 14. Ze względu na lokalizację Eko Plaży na terenie lasów i konieczną ochronę przeciwpożarową zabrania posługiwania otwartym ogniem, a także zabrania się grillowania i rozpalania ognisk.
 15. Na terenie Eko Plaży obowiązuje zakaz palenia papierosów, z wyjątkiem trzech oznakowanych STREF DLA PALACZY, w których umieszczone są popielniczki.
 16. Śmieci i odpadki należy segregować i składać w koszach odpowiednio oznaczonych wyłożonych workami foliowymi. Zakazuje się zanieczyszczania jeziora poprzez wrzucanie niedopałków papierosów, kapsli od butelek itp.
 17. Korzystanie z kabin sanitarnych WC jest bezpłatne. Uprasza się o zachowanie w nich czystości.
 18. Dla zachowania odpowiednich warunków wypoczynku zakazuje się hałasowania i głośnego korzystania z własnych urządzeń mobilnych typu: odtwarzacz mp3, telefon, laptop, tablet itp.
 19. Parking przylegający do Eko Plaży jest dozorowany i płatny.
 20. Parking czynny jest w miesiącach lipiec-sierpień w godzinach od 9:00 do 21:00, w miesiącach czerwiec i wrzesień w piątki, soboty i niedziele w godzinach od 9:00 do 21:00.
 21. Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu akceptuje warunki umowy przedstawione w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
 22. Parking jest przeznaczony dla samochodów osobowych i motocykli.
 23. Na terenie parkingu oraz dróg dojazdowych do plaży obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h oraz zasada pierwszeństwo pojazdu nadjeżdżającego z prawej strony.
 24. Samochody powinny być parkowane zgodnie z umieszczonymi znakami pionowymi i zawsze w taki sposób, aby nie blokować przejazdu dla innych użytkowników oraz służb ratowniczych.
 25. Personel parkingu Eko Plaża może prosić o przestawienie lub usunięcie pojazdu o ile ten zagraża innym pojazdom lub blokuje drogę ewakuacyjną.
 26. Parkując i poruszając się na terenie, należy zachować ostrożność na wystające korzenie, gałęzie, drzewa i krzewy.
 27. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczaniem się. Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni Klient, również w stosunku do osób trzecich.
 28. Zaparkowany pojazd powinien mieć szczelnie zamknięte szyby i wszelkie zamki tak, aby dostęp do wnętrza był niemożliwy. Parking nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nie zastosowania się do tego punktu.
 29. Parking nie odpowiada za pozostawione w samochodzie przedmioty wartościowe, dokumenty i inne rzeczy.
 30. Stan techniczny pojazdu nie powinien zagrażać otoczeniu. Ryzyko strat powstałych wskutek niesprawności technicznej pojazdu na terenie parkingu ponosi Klient, również w stosunku do osób trzecich.
 31. Na terenie parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia i palenia papierosów.
 32. Użytkownik parkingu odpowiada za wszelkie szkody (otarcia, wgniecenia itp.) wyrządzone w innych pojazdach osób trzecich. W przypadku wystąpienia takiej szkody z winy użytkownika, powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze parkingu i udostępnić własną polisę OC w celu likwidacji szkody. W przypadku niezgłoszenia faktu spowodowania szkody w innym pojeździe, użytkownik naraża się na odpowiedzialność karną.
 33. Płatność za parkowanie następuje z góry przez pozostawieniem samochodu na parkingu.
 34. Regulamin dostępny jest do wglądu dla Klientów na parkingu. Poprzez wjazd na parking i zawarcie umowy, Klient akceptuje zawarte w regulaminie postanowienia.
 35. Operator parkingu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez gryzonie, zwierzęta i inne szkodniki, a także spadające gałęzie, szyszki czy drzewa.
 36. Operator parkingu nie ponosi odpowiedzialności za rysy, otarcie, wgniecenia itp., powstałe przy parkowaniu w wyniku otarcia o gałęzie, korzenie, krzewy czy konary.
 37. Parking nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej (m.in., gradu, huraganu, tornada, wiatrołomów).
 38. Regulamin parking stanowi integralną część umowy z Klientem.
 39. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 40. Na terenie Eko Plaży znajduje się wypożyczalnia sprzętu wodnego, która posiada własny regulamin.
 41. Osoby przebywające na terenie Eko Plaży ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy szkody i będą zobowiązane do ich naprawienia lub obciążone kosztami naprawy.
 42. Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu zmuszone będą do opuszczenia terenu Eko Plaży, a w skrajnych przypadkach pociągnięte do odpowiedzialności karnej.

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU
Zarządcą miejsca wypoczynku i rekreacji jest Eko Plaża s.c Bartosz Blum (+48 509 918 240) oraz Wiktor Zienkiewicz (+48 510 620 270), siedziba firmy: ul. Asfaltowa 3, 62-006 Janikowo.